શ્રી વિવિધલક્ષી વિધામંદિરના મદદનીશ શિક્ષકની જિલ્લા કક્ષાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક માટે પસંદગી
20-08-2020

શિક્ષણ ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરનાર શિક્ષકોને જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવે છે. જેમાં ચાલુ વર્ષ-૨૦૨૦ માટે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જિલ્લા કક્ષાના પારિતોષિક માટે જિલ્લા કક્ષાએ માધ્યમિક અને ઉ. માધ્યમિક વિભાગનાં શિક્ષકોમાંથી શ્રી વિવિધલક્ષી વિધામંદિરના મદદનીશ શિક્ષક શ્રી સુરેશચંદ્ર જીવરામભાઈ રાવલની શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે. જે વિદ્યામંદિર પરિવાર માટે ગૌરવરૂપ છે.

 
CONTACT US

Vidyamandir Trust, Palanpur
Taleybaug (Vidyamandir Campus-1), Palanpur - 385 001, Dist : Banaskantha, North Gujarat

Tel : +91 - 2742 258547, 250215
Fax : +91 - 2742 265139
Email : centraloffice@vidyamandir.org
mahitivibhag@vidyamandir.org

Copyright © 2010-2020, All Rights Reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution