પ્રવેશ : ૨૦૨૩-૨૪ | Admission 2023-24

Home / પ્રવેશ : ૨૦૨૩-૨૪ | admission 2023-24

ગુજરાતી માધ્યમ

ઓનલાઈન અરજી માટે સંબંધિત ધોરણો પર ક્લીક કરવું.
અન્ય ધોરણોમાં પ્રવેશ કાર્યવાહી બંધ છે.

English Medium

For online application click on respective standards.

CBSE

For online application click on respective standards.